Regulamin

Dzięki wiem.co otrzymujesz tylko te informacje, które są dla Ciebie naprawdę istotne.


1. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim

2. Sam decydujesz, od kogo i jakie informacje będziesz otrzymywać

3. Korzystasz z serwisu bezpłatnie

4. W każdej chwili możesz zrezygnować lub zmienić swoje preferencje

1. Wstęp

 • 1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z usługi internetowej funkcjonującej pod adresem wiem.co, świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Nadawców i Odbiorców informacji.

2. Definicje

 • 2.1. Serwis – internetowa platforma komunikacyjna, funkcjonująca pod adresem internetowym wiem.co.
 • 2.2. Usługodawca – dotOne sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kunickiego 5/201, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000398621, zarządzająca Serwisem.
 • 2.3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
 • 2.4. Odbiorca – użytkownik, który przeprowadził prawidłowy proces rejestracji w Serwisie.
 • 2.5. Nadawca – użytkownik, który przeprowadził prawidłowy proces rejestracji w Serwisie i dokonał płatności prepaid, aktywującej funkcjonalność związaną z wysyłką informacji do Odbiorców.
 • 2.6. Usługa – proces realizowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegający na dopasowaniu informacji wysyłanych przez Nadawców do informacji oczekiwanych przez Odbiorców obejmujący możliwość wysyłania i subskrybowania informacji.
 • 2.7. Subskrypcja – deklaracja Odbiorcy o chęci otrzymywania informacji danego rodzaju, wyrażona wskazaniem właściwej kategorii informacji.
 • 2.8. Kanał komunikacji – elektroniczny środek przekazu, pozwalający na zrealizowanie procesu wymiany informacji, w oparciu o dane kontaktowe identyfikujące poszczególne strony tego procesu.
 • 2.9. Dane kontaktowe – dane identyfikujące odbiorcę / nadawcę informacji w ramach danego Kanału komunikacji, w szczególności w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail.
 • 2.10. Dane osobowe – imię, nazwisko oraz inne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; w dalszej części Regulaminu przez dane kontaktowe należy rozumieć również dane osobowe, chyba że z zapisu Regulaminu wynika odmiennie.
 • 2.11. Konto – dostępna dla użytkownika po prawidłowym zalogowaniu część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych użytkownika oraz innych informacji.
 • 2.12. Regulamin – regulamin Serwisu, dostępny pod adresem internetowym wiem.co/regulamin.

3. Warunki zawarcia umowy

 • 3.1. Dokonując rejestracji w Serwisie, użytkownik oświadcza że:
  • 3.1.1. zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  • 3.1.2. jest osobą pełnoletnią albo jako osoba niepełnoletnia, posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu.
 • 3.2. Proces rejestracji w Serwisie może odbywać się w następujący sposób (alternatywnie):
  • 3.2.1. poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Serwisu, w tym poprzez prawidłowe zweryfikowanie przez Serwis poprawności Danych kontaktowych co najmniej jednego Kanału komunikacji wskazanego przez użytkownika dokonującego rejestracji,
  • 3.2.2. poprzez wysłanie wiadomości o treści wskazującej na dokonanie Subskrypcji – w takiej sytuacji proces rejestracji realizowany będzie automatycznie z wykorzystaniem Danych kontaktowych nadawcy wiadomości, właściwych dla wykorzystywanego Kanału komunikacji,
  • 3.2.3. poprzez automatyczne założenie konta Odbiorcy, w procesie importu jego Danych kontaktowych do Serwisu przez Nadawcę.
 • 3.3. Dokonując procesu rejestracji określonego w pkt 3.2.3, Nadawca oświadcza, że uzyskał wymaganą prawem zgodę Odbiorcy na przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy w celach otrzymywania informacji od Nadawcy, na kontakt z wykorzystaniem określonego Kanału komunikacji oraz na przesyłanie mu określonego rodzaju informacji, w tym informacji handlowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku wspomnianej zgody.
 • 3.4. W przypadku procesu rejestracji określonego w pkt 3.2.3, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę o założeniu Konta, danych Usługodawcy, celu i zakresie zbierania danych, danych Nadawcy i prawie dostępu i modyfikacji danych Odbiorcy oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia.
 • 3.5. Odbiorca, który po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w pkt 3.4, jest zainteresowany otrzymywaniem informacji od innych Nadawców i dokona akceptacji Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych niż określone przez Nadawcę, o którym mowa w pkt. 3.2.3.

4. Warunki korzystania z Serwisu

 • 4.1. W związku z korzystaniem z Usługi, Nadawca zobowiązuje się do tego, iż nie będzie propagował informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do przestępstwa, o tematyce rasistowskiej, pornograficznej lub treści w inny sposób naruszających prawo oraz treści, do których nie dysponuje prawem własności intelektualnej.
 • 4.2. Odbiorca zobowiązuje się do wykorzystania w Serwisie wyłącznie własnych Danych kontaktowych. Pomimo przeprowadzenia procesu weryfikacji Danych kontaktowych, Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje wynikające z ich wykorzystania przez osoby nieuprawnione.
 • 4.3. Dokonując Subskrypcji, Odbiorca wyraża zgodę, a rezygnując z Subskrypcji, wycofuje zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 404 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji jest równoznaczne z udostępnieniem subskrybowanemu Nadawcy danych Odbiorcy niezbędnych do przekazania informacji.
 • 4.4. Usunięcie przez Nadawcę kategorii informacji, z którą związane są Subskrypcje, oznacza automatyczne wygaśnięcie tych Subskrypcji, o czym ich Odbiorcy zostaną poinformowani właściwym kanałem komunikacji.
 • 4.5. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań zmierzających do:
  • 4.5.1. naruszenia praw innych użytkowników Serwisu wynikających z przepisów obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu,
  • 4.5.2. naruszenia w jakikolwiek sposób funkcjonowania Serwisu, w szczególności w jego aspekcie technicznym i organizacyjnym.

5. Warunki rozwiązania umowy

 • 5.1. Całkowite zakończenie świadczenia Usługi następuje w momencie przeprowadzenia przez zarejestrowanego użytkownika procesu wyrejestrowania z Serwisu, dostępnego na jego stronach.
 • 5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta zarejestrowanego użytkownika w sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że wykorzystuje on Serwis w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. Konto pozostanie zablokowane do momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z naruszeniem wspomnianych reguł.
 • 5.3. W sytuacji potwierdzonego naruszenia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo całkowitego usunięcia konta użytkownika wraz z prawem odmowy jego ponownej rejestracji.

6. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 • 6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji rozpowszechnianej przez Nadawców za pośrednictwem Serwisu, a także za konsekwencje takiego rozpowszechnienia. Jednocześnie Nadawca oświadcza, iż przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tym związaną.
 • 6.2. Z uwagi na to, że w procesie świadczenia Usługi wykorzystywane są Kanały komunikacji, których działanie pozostaje poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Nadawców i Odbiorców za konsekwencje nieotrzymania informacji przez Odbiorców.
 • 6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne i szkody, powstałe w wyniku czasowego wstrzymania świadczenia Usługi z przyczyn wynikających ze strony działania Kanałów komunikacji.

7. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • 7.1. Użytkownik uzupełniając Konto o dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis oraz do polepszenia ich jakości.
 • 7.2. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych, a także dokonywania sprostowania błędów, uzupełniania i aktualizacji danych.
 • 7.3. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  • a) adres IP,
  • b) wywołany adres internetowy (url),
  • c) adres internetowy, z którego użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  • d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  • e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
 • 7.4. Komunikacja między Nadawcami i Odbiorcami realizowana jest wyłącznie w oparciu o dokonane przez Odbiorców Subskrypcje i udostępnione przez nich Dane kontaktowe.
 • 7.5. Z chwilą uzyskania przez użytkownika statusu Nadawcy, wymagane jest podanie przez niego danych osobowych lub danych firmowych, umożliwiających jego identyfikację oraz prawidłową realizację procesu płatności za korzystanie z Serwisu.
 • 7.6. Co do zasady dane Nadawcy (w tym dane osobowe) pozostają widoczne dla Odbiorców w procesie Subskrypcji i związanej z tym późniejszej komunikacji. Z uwagi na publiczny charakter profilu Nadawcy w Serwisie, dane te mogą zostać również zindeksowane przez wyszukiwarki i wyszukane przez użytkowników Internetu.
 • 7.7. Dane kontaktowe w odróżnieniu od danych osobowych Nadawcy, podlegają jego wyłącznej kontroli i nie stanowią elementu publicznego profilu Nadawcy.
 • 7.8. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać z własnej inicjatywy Danych kontaktowych i osobowych Odbiorców podmiotom trzecim oraz innym użytkownikom Serwisu. Udostępnienie takich danych może mieć miejsce wyłącznie za zgodą udzieloną każdorazowo przez użytkownika lub w sytuacji żądania uprawnionych do tego organów.
 • 7.9. Nadawca zobowiązuje się nie udostepniać z własnej inicjatywy Danych kontaktowych i osobowych swoich Odbiorców podmiotom trzecim oraz innym użytkownikom serwisu. Udostępnienie takich danych może mieć miejsce wyłącznie za zgodą udzieloną każdorazowo przez użytkownika lub w sytuacji żądania uprawnionych do tego organów.
 • 7.10. Zakres Danych kontaktowych pozostaje pod pełną kontrolą użytkownika i w każdej chwili może zostać przez niego zmodyfikowany.
 • 7.11. W sytuacji określonej w pkt 3.2.3, Dane kontaktowe i dane osobowe Odbiorców po założeniu dla nich kont w systemie, pozostają do ich wyłącznej dyspozycji i pozostają poza jakąkolwiek kontrolą Nadawców. Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, w której Nadawca określony w pkt 3.2.3 aktualizuje dane Odbiorców, w zakresie wyrażonej przez nich zgody na przetwarzanie danych.
 • 7.12. Baza Danych kontaktowych, której zawartość może obejmować dane osobowe i na podstawie której Usługodawca świadczy Usługę, została zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Polityka bezpieczeństwa i SLA

 • 8.1. W celu właściwej ochrony Danych kontaktowych, Usługodawca zapewnia środki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 • 8.2. Serwis oraz baza danych kontaktowych funkcjonuje w oparciu o infrastrukturę firmy OVH zapewniającej standardy bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych.
 • 8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania świadczenia Usługi w całości lub w części, w szczególności w przypadku:
  • 8.3.1. zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją ze strony użytkownika Serwisu lub osoby postronnej,
  • 8.3.2. wprowadzania modyfikacji Serwisu służących jego rozwojowi i poprawie jakości świadczenia Usługi,
  • 8.3.3. krótkiej przerwy technicznej.
 • 8.4. O ile będzie to możliwe, o wstrzymaniu świadczenia Usługi oraz o czasie jego trwania, Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem na stronach Serwisu.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 • 9.1. W sytuacji, w której usługi przewidziane w Regulaminie nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane niezgodnie z regulaminem, użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 • 9.2. Reklamacja może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronach Serwisu, w terminie 14 dni od zaistnienia faktu uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • 9.3. Użytkownik zgłaszający reklamację zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień, związanych z faktem uzasadniającym złożenie reklamacji.
 • 9.4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania – odpowiedź zostanie wysłana za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji.

10. Cennik usług

 • 10.1. Cennik świadczenia Usługi stanowi integralną część Regulaminu i dostępny jest na stronie wiem.co/cennik.

11. Postanowienia końcowe

 • 11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany cennika, celem dostosowania go do rozwoju Serwisu w przyszłości. Zmiana Regulaminu następuje poprzez podanie do wiadomości użytkowników na stronach Serwisu nowej treści Regulaminu.
 • 11.2. Zamiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu ich opublikowania na stronach Serwisu. W terminie określonym w zdaniu poprzednim użytkownik może złożyć drogą mailową na adres bok@wiem.co. oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usługi. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z usługi przez Nadawcę, usługodawca zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanych środków w ramach płatności prepaid w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 • 11.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Sprawdź jak działa wiem.co

Pobierz aplikację na swój smartfon i sprawdź jej przydatność na co dzień.